Prewspółczynnik w przypadku zmiany działalności zakładu budżetowego

Pytanie: Od 1 stycznia 2018 r. działalność związana z odbiorem odpadów została przeniesiona z zakładu budżetowego do urzędu gminy (przeszli pracownicy). Obecnie zakład prowadzi działalność tylko w zakresie wodociągów i kanalizacji. Czy w związku z tym w 2018 r. zakład może obliczyć prewspółczynnik bez uwzględnienia dotacji na odbiór odpadów?

Prowadzenie ewidencji dochodów budżetowych niezgodnie z planem kont

Opis nieprawidłowości: W samorządowej jednostce budżetowej ewidencja dochodów na bieżącym rachunku bankowym jednostki była prowadzona na dwóch kontach księgowych:

  1. ewidencja dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego – na koncie 130 „Rachunek bieżący jednostki”,
  2. ewidencja dochodów pobieranych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – na koncie 129 „Rachunek dochodów”.

Księgowania na obu kontach były wykonywane na podstawie dowodów PK – „Polecenie księgowania”, które sporządzano każdorazowo do wyciągów bankowych wystawianych do rachunku bankowego bieżącego jednostki budżetowej. Suma obrotów i sald kont 129 i 130 odzwierciedlała obroty i salda rachunku bieżącego jednostki.

Niepożądane zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Według ekspertów portalu Pracuj.pl, istnieją zachowania, które prowadzą do odrzucenia kandydata na początkowych etapach rekrutacji. Chcąc zwiększyć swoje szanse na otrzymanie wymarzonej pracy, warto walczyć z takimi wadami jak pyszałkowatość czy brak opanowania.  

Ukrywanie w ewidencji księgowej operacji niezgodnych z prawem

Opis nieprawidłowości: W urzędzie miejskim zaniechano prowadzenia ewidencji pomocniczej do konta 139 „Inne rachunki bankowe” oraz 240 „Pozostałe rozrachunki”. Zaniechanie to miało pomóc w ukryciu nielegalnego finansowania deficytu jednostki samorządu terytorialnego ze środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

  • sum depozytowych,
  • ZFŚS założonego jako rachunek pomocniczy urzędu, łącznie dla ZFŚS urzędu i wszystkich jednostek budżetowych podległych gminie.

Nieprawidłowe saldo konta 223 w organie

Nieprawidłowość: Konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” w organie jednostki samorządu terytorialnego wykazywało na koniec 2016 r. saldo po stronie Ma. Prawidłowo konto 223 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków przelanych do jednostek budżetowych, a niewykorzystanych przez nie na pokrycie wydatków w danym roku budżetowym. Mimo tej nieprawidłowości w protokole inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald przy koncie 223 zapisano: „saldo prawidłowe”.