Wójt może odmówić radnym dostępu do informacji na temat indywidualnych podatników

Gminny organ podatkowy może – powołując się na przepisy o tajemnicy skarbowej – odmówić radnym dostępu do danych podatników podatków i opłat lokalnych. Nie ma natomiast przeszkód, aby radni otrzymali informacje zbiorcze i zanonimizowane dotyczące np. zaległości podatkowych czy udzielanych przez wójta ulg, czy umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych.

Kiedy można zawiesić nauczyciela i dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków

Decyzję w sprawie zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków podejmuje dyrektor szkoły. O przypadku zawieszenia dyrektora decyduje natomiast organ prowadzący szkołę. Ponadto zawieszenie może nastąpić także z mocy prawa. Wówczas w ogóle nie jest wymagana decyzja właściwego organu.