Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013 roku

4 936 560 zł ? tyle wynosi limit przychodów, którego osiągnięcie w 2012 roku zobowiązuje do w 2013 roku. Kwotę tę wylicza się na podstawie średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na dzień 30 września 2012 r.