Instruktaż: Naliczanie odsetek od odsetek

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Czy od zaległych odsetek za zwłokę można żądać kolejnych odsetek za opóźnienie? Kiedy i w jaki sposób należy je naliczać?

Przedawnienie prawa do odprawy emerytalnej

Pracownik rozwiązał z naszą firmą umowę o pracę na mocy porozumienia stron 31.12.2012 r. Odchodząc pracownik miał skończone 62 lata. Przed podpisaniem porozumienia, pracownik otrzymał odmowną decyzję od ZUS o przyznaniu prawa do wcześniejszej emerytury. Od tej decyzji pracownik się odwołał, niestety ZUS podtrzymał swoją decyzję uzasadniając to brakiem właściwych świadectw pracy w warunkach szczególnych. Pracownik wystąpił do pracodawców o wydanie właściwych świadectw i jednocześnie wystąpił do sądu, zaskarżając decyzję ZUS i występując o przyznanie mu prawa do wcześniejszej emerytury. W marcu 2013 r. pracownik takie świadectwa od pracodawców otrzymał. Sąd w swoim wyroku przyznał pracownikowi prawo do wcześniejszej emerytury i nakazał jednostce ZUS jej wypłatę wstecz od 10 kwietnia 2013 roku. W czerwcu 2018 r. pracownik zwrócił się do naszej firmy o wypłatę odprawy emerytalnej, w związku z tym, że był to jego ostatni zakład pracy. Czy należy mu taką odprawę wypłacić? Czy liczony jest tutaj bieg przedawnienia 3 czy 10 lat? Czy ma znaczenie, że od momentu rozwiązania stosunku pracy czyli 31.12.2012 r. do momentu przyznania emerytury w oparciu o wyrok sądu (tj. od 10 kwietnia 2013 r.) była przerwa czasowa ponad 3 miesiące? Czy należy brać pod uwagę fakt, że skoro wyrokiem sądu pracownik otrzymał prawo do wcześniejszej emerytury, to odchodząc z firmy miał do niej uprawnienia mając skończone 60 lat ?

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa a polityka przestrzenna gmin

Instrumenty związane z planowaniem przestrzennym najbardziej istotną rolę odgrywają na szczeblu lokalnym. Zgodnie z zasadą samodzielności planistycznej gminy to właśnie podstawowe w polskim systemie jednostki samorządu terytorialnego powinny w najszerszym stopniu kształtować i prowadzić politykę przestrzenną, w tym przesądzać o możliwościach zagospodarowania i przeznaczenia terenu. Oczywiście nie może to oznaczać, że organy gminy w swoich działaniach są nieograniczone. Wręcz przeciwnie: ogranicza je wiele czynników, w tym – w jakimś stopniu – polityka przestrzenna województwa.

MRPiPS odpowie na pytania dotyczące świadczeń dla rodzin

Ministerstwo Rodziny zachęca do zadawania pytań z zakresu świadczeń przysługujących rodzinom. Pytania można zadawać na profilu FB Ministerstwa. Na zadane pytania ekspert udzieli odpowiedzi 26 lipca.

Prościej uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca

Od 1 lipca 2018 r. w przypadku niektórych zawodów łatwiej można uzyskać pozwolenie na pracę w Polsce dla cudzoziemca. Wojewoda wydaje bowiem dla niektórych zawodów zezwolenie na pracę bez konieczności przedstawienia informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. Takie zmiany wprowadziło rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.