Rodzaje odpraw wypłacanych przez pracodawcę

Kodeks pracy oraz niektóre ustawy regulują różne . Jedną z nich jest odprawa pieniężna przy zwolnieniu grupowym. Innymi rodzajami odpraw są m.in. odprawa emerytalna lub rentowa oraz pośmiertna, przysługująca członkowi rodziny zmarłego pracownika.

Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę

Skrócenie okresu wypowiedzenia może nastąpić jednostronnie albo na podstawie porozumienia stron. Jeżeli skrócenia dokonuje samodzielnie pracodawca ? powodem wypowiedzenia muszą być przyczyny niedotyczące pracownika. Ponadto możliwość jednostronnego skrócenia wypowiedzenia odnosi się tylko do 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.