Przeprowadzenie procedury oceny skutków dla ochrony danych

Wykonanie oceny skutków dla ochrony danych osobowych może być obowiązkowe wyłącznie dla procesów przetwarzania danych, które rozpoczynają się po 25 maja 2018 r.

Czy wniesienie wkładu pieniężnego do spółki powoduje powstanie przychodu?

Z początkiem tego roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczące kwestii wniesienia do spółki lub spółdzielni wkładu pieniężnego. W związku z czym pojawiły się wątpliwości, czy zgodnie z obecnym brzemieniem przepisów wniesienie wkładu pieniężnego do spółki lub spółdzielni powoduje powstania po stronie podmiotu wnoszącego przychodu.

Podstawy prawne kontroli wójta nad żłobkami i klubami dziecięcymi

Czy Wójt Gminy wykonując uchwałę rady gminy w sprawie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości opieki nad dziećmi do lat trzech na terenie gminy winien najpierw określić (w zarządzeniu), że nadzór będzie wykonywany poprzez kontrole, których zakres określa ustawa? Czy może również w takim akcie (zarządzeniu) zobowiązać podmiot prywatny prowadzący żłobek, klub itd. do przesyłania informacji o zatrudnionych opiekunach dziennych (chodzi o wykonanie obowiązku przeprowadzenia kontroli w okresie trzech miesięcy od zawarcia umowy na świadczenie usług)?

Nowe zasady prowadzenia i archiwizacji dokumentacji pracowniczej

Czy osobie zatrudnionej na zastępstwo przysługuje świadczenie urlopowe

Świadczenie urlopowe przysługuje pracownikowi, który korzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na zastępstwo?