Precyzyjne przesłanki wykreślenia z rejestru VAT

Obszerna nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług jest przedmiotem nieustannych prac legislacyjnych. Planowane zmiany dotyczą m.in. doprecyzowania przesłanek wykreślenia podatników z rejestru VAT. Praktyka stosowania obecnie obowiązujących przepisów pokazała bowiem, że przesłanki wykreślenia nie zostały określone w sposób wystarczająco jasny, przez co budzą wątpliwości interpretacyjne.

Dr Edyta Bielak-Jomaa: RODO to wymierne korzyści i nowe uprawnienia dla każdego

25 maja 2018 r. rozpoczynamy stosowanie przepisów unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). „Od dziś zaczynamy zatem działać w nowej, zreformowanej rzeczywistości” – pisze dr Edyta Bielak Jomaa w liście, w którym dzieli się refleksjami na temat przyszłości polskiego systemu ochrony danych osobowych.

Rozpoczęcie stosowania RODO – list GIODO

Dziś 25 maja 2018 roku

Wójt może odmówić radnym dostępu do informacji na temat indywidualnych podatników

Gminny organ podatkowy może – powołując się na przepisy o tajemnicy skarbowej – odmówić radnym dostępu do danych podatników podatków i opłat lokalnych. Nie ma natomiast przeszkód, aby radni otrzymali informacje zbiorcze i zanonimizowane dotyczące np. zaległości podatkowych czy udzielanych przez wójta ulg, czy umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych.

Kiedy można zawiesić nauczyciela i dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków

Decyzję w sprawie zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków podejmuje dyrektor szkoły. O przypadku zawieszenia dyrektora decyduje natomiast organ prowadzący szkołę. Ponadto zawieszenie może nastąpić także z mocy prawa. Wówczas w ogóle nie jest wymagana decyzja właściwego organu.