Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop w 2015 r.


to świadczenie, jakie należy się pracownikowi, który w momencie wygaśnięcia
stosunku pracy nie wykorzystał całego przysługującego mu urlopu. Podobnie, jak
w latach ubiegłych, w 2015 r. jego wysokość ustalana będzie w oparciu o
specjalny współczynnik.

Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop

Zasady obliczania ekwiwalentu za określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U.1997.2.14 ze zm.).