Program

Program „Rodzina 500+” to wsparcie dla polskich rodzin, a jego celem jest pomoc w wychowywaniu dzieci i działanie na rzecz wzrostu demograficznego w kraju poprzez świadczenie wychowawcze. Organy właściwe do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego zobowiązane są do sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywanych zadań.